Амандмани 115-121 на Устав Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
117/05
28.12.2005

На основу чланова 70. став 1. тачка 2., 135. и 136. Устава Републике Српске, чланова 174, 178. став 1. и 237. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 22/05), Народна скупштина Републике Српске на Двадесетдеветој посебној сједници, одржаној 28. децембра 2005. године донијела је

Одлуку о проглашењу Амандмана CXV-CXXI на Устав Републике Српске

I

Проглашавају се Амандмани CXV-CXXI на Устав Републике Српске које је на основу члана 135. Устава Републике Српске усвојила Народна скупштина Републике Српске на сједници од 28. децембра 2005. године.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број: 01- 822/05

Датум: 28. децембар 2005. године

 

АМАНДМАНИ CXV - CXХI

НА УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

АМАНДМАН CXV

У члану 68. замијењеним Амандманом XXXII у тачки 2. ријечи ''одбрану и'' бришу се.

АМАНДМАН CXVI

У члану 80. став 2. тачка 1. замијењена Амандманом CVIII, ријеч ''одбране'' брише се.

У истом члану став 2. допуњеним Амандманом CVIII тачка 2. брише се.

АМАНДМАН CХVII

У члану 104. став 2. замијењен Амандманом CX, брише се.

АМАНДМАН CXVIII

Члан 105. замијењен Амандманом CXI, брише се.

АМАНДМАН CXIX

Члан 106. замијењен Амандманом CXII, брише се.

АМАНДМАН CXX

I - Ставови 1, 2. и 3. члана 116. Устава бришу се,

II - Овим Амандманом ставља се ван снаге наведена одредба Устава.

АМАНДМАН CXXI

I - У тачки 2. Амандмана LXXXVIII ријеч ''максимално'' брише се,

II - Овим Амандманом мијења се Амандман LXXXVIII на Устав.

Број службеног гласника: 117/05