Оријентациони програм рада Народне скупштине Републике Српске за 2009. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
14/09
09.02.2009

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 182. став 1. и 3. и 183. и 187. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске -пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Приједлога Орјентационог програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2009. годину, Народна скупштина Републике Српске на Деветнаестој сједници, одржаној 9.фебруара 2009. године, донијела је сљедећу

ОДЛУКУ

I

Народна скупштина Републике Српске усваја Орјентациони програм рада Народне скупштине Републике Српске за 2009. годину.

II

Саставни дио ове одлуке је Оријентациони програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2009. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број: 01-190 /09

Датум: 9 .фебруара 2009. године

Број службеног гласника: 14/09