Закон о измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама

Верзија за штампањеPDF верзија
106/09
06.11.2009

Члан 1.

У Закону о пољопривредним задругама („Службени гласник Републике Српске“, број 73/08) послије члана 2. додаје се нови члан 2а. који гласи:

„Члан 2а.

Задруга је правно лице и оснива се као општа и специјализована (ратарска, воћарска, виноградарска, сточарска, пчеларска и друга)“.

Члан 2.

У члану 12. став 2. мијења се и гласи:

„(2) Под дјелатностима из става 1. овог члана подразумијева се производња на газдинствима задругара, прерада, продаја и превоз властитим возилима пољопривредно-прехрамбених производа и других производа задруге и задругара, стручно-истраживачке услуге у области развоја пољопривреде и села, сеоски туризам, снабдијевање задругара и осталих пољопривредних газдинства репродукционим материјалом, приплодном стоком, енергентима, средствима за производњу и заштиту пољопривредних производа, дијеловима за пољопривредну механизацију, те откуп пољопривредних и шумских производа, као и пласман свих производа који су поријеклом са имања задругара или су произведени у домаћој радиности.“

Члан 3.

У члану 17. у ставу 1. послије ријечи: „физичко лице“, додају се ријечи: „које се бави пољопривредном производњом и“.

Члан 4.

У члану 23. послије става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

„(4) Ако задругар нема доспјелих обавеза према задрузи у моменту престанка статуса задругара, има право на исплату својих улога и добити остварене пословањем задруге, али нема права на имовину задруге.“

Члан 5.

У члану 28. у ставу 3. послије ријечи: „правилима“, ставља се тачка, а остали дио текста брише се.

Члан 6.

Члан 48. мијења се и гласи:

„Члан 48.

(1) Непокретности уписане у јавним евиденцијама као државна, односно друштвена својина с правом коришћења, управљања или располагања у корист задруге, након ступања на снагу овог закона уписаће се као својина јединица локалне самоуправе (општина и град) на чијој територији се те непокретности налазе.

(2) Упис непокретности из става 1. овог члана, по захтјеву градоначелника града, односно начелника општине, утврђује се рјешењем надлежне подручне јединице Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

(3) Захтјеви за издавање рјешења из става 2. овог члана уз које се прилажу земљишнокњижни и катастарски подаци о непокретностима из става 1. овог члана подносе се у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.

(4) Против рјешења из става 2. овог члана допуштена је жалба Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове.“

Члан 7.

Послије члана 48. додаје се нови члан 48а. који гласи:

„Члан 48а.

(1) Јединице локалне самоуправе ће непокретности из члана 48. став 1. Закона уговором о закупу давати на коришћење задругама без права задруга да исте дају у подзакуп.

(2) Приоритет у закључивању уговора о закупу имају задруге које су биле досадашњи корисници некретнина, зависно од њеног временског коришћења, броја задругара и других услова.

(3) Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде уз сагласност Владе Републике Српске ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона донијети правилник којим се прописују услови и начин давања у закуп задругама непокретности из члана 48. став 1. Закона.“

Члан 8.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Број: 01- 1594/09

Датум: 06. новембар 2009. године