Закон о измјенамa и допунама Закона о приватизацији државних станова

Верзија за штампањеPDF верзија
60/15
16.07.2015

Члан 1.

            У Закону о приватизацији државних станова („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/11 и 67/13), у члану 5. послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

            „(3) Закупцем стана у државној својини у смислу овог закона сматра се физичко лице које је право на закуп стана стекло према одредбама овог закона.“

Члан 2.

            У члану 14. послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

            „(3) Изузетно од става 1. овог члана, лице које је као носилац станарског права откупило један стан у државној својини, а у међувремену је постало сувласник на идеалном дијелу стана чији је преостали дио у државној својини и који користи по основу закупа, може откупити тај дио стана, али без права на попусте предвиђене одредбама овог закона.“

Члан 3.

             Члан 15. мијења се и гласи:

            „Станове у државној својини које су као инвеститор изградила или по другом основу стекла предузећа која су приватизована или која су због стечаја, ликвидације или из других законом прописаних разлога престала да постоје, као и станове непознатог продавца, те станове предузећа, установа и других правних лица која имају сједиште ван територије Републике Српске, даје у откуп Републичка дирекција за обнову и изградњу.“

Члан 4.

            У члану 28. став 3. мијења се и гласи:

            „(3) Право на додатно умањење откупне цијене стана од 0,5% за сваки мјесец ангажовања имају остали борци утврђени у члану 2. став 4. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 134/11, 9/12 и 40/12).“

Члан 5.

            У члану 33. испред ријечи: „Купац“ додаје се број: „1“ у  обостраној загради.

Послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

            „(2) Купцу стана у државној својини који је уговорио плаћање откупне цијене стана у мјесечним ратама, а који током отплате касни са уплатом три и више узастопних мјесечних рата, обрачун затезних камата за период кашњења врши се на доспјеле а неуплаћене мјесечне рате.“

Члан 6.

            У члану 38. ријечи: „30. јуна 2015. године“ замјењују се ријечима: „30. јуна 2018. године“.

Члан 7.

            Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 02/1-021-896/15                                                                             

Датум: 16. јул 2015. године