Nацрт закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
02.07.2020

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чл. 204, 205. и 206. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Десетој редовној сједници одржаној       2. јула 2020. године, донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске одлучила је да се Нацрт закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске упути на јавну расправу, јер се наведеним Нацртом закона уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи и организације, научне и стручне институције;

 

  1. Нацрт закона објављен је на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net;

 

  1. Јавна расправа ће се спровести у року од 60 дана;

 

  1. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Министарство правде, које се истовремено обавезује да достави Народној скупштини, уз приједлог закона, извјештај о резултатима јавне расправе са мишљењима и приједлозима изнесеним у истој;

 

  1. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“, једним дневним новинама и на web-страници Народне скупштине Републике Српске.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-616/20                                      ПРЕДСЈЕДНИК НАРОДНЕ

Датум: 2. јул 2020. године                                          СКУПШТИНЕ

 

                                                                                   Недељко Чубриловић