Ekonomska politika za 2012. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
3/ 12
28.12.2011

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11), a nakon razmatranja Prijedloga Ekonomske politike Republike Srpske za 2012. godinu, Narodna skupština Republike Srpske, na Šestoj posebnoj sjednici održanoj 28. decembra 2011. godine,  donijela je sljedeću

O D L U K U

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Ekonomsku politiku Republike Srpske za 2012. godinu.

II

Sastavni dio ove odluke je Ekonomska politika Republike Srpske za 2012. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

Broj: 01-2103/11

Datum: 28.  decembar 2011. godine

Broj službenog glasnika: 3/ 12