Prijedlog dnevnog reda 21. redovne sjednice

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum sjednice: 
12.04.2022

Dnevni red

   1. Poslanička pitanjа predsjedniku Vlade Republike Srpske;
   2. Prijedlog programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2022. godinu;
   3. Prijedlog zakona o Gradu Laktaši – po hitnom postupku;
   4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske – po hitnom postupku;
   5. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju - po hitnom postupku;
   6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske - po hitnom postupku;
   7. Prijedlog zakona o kulturnim dobrima;
   8. Prijedlog zakona o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica;
   9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu;
  10. Nacrt zakona o geološkim istraživanjima;
  11.  Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti;
  12. Nacrt zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva;
  13. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti;
  14.  Nacrt zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju;
  15.  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju;
  16.  Nacrt zakona o izmjeni Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske;
  17.  Nacrt zakona o izmjeni Zakona o vanparničnom postupku;
  18.  Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti;
  19. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske;
  20. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima;
  21.  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima;
  22.  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pčelarstvu;
  23.  Godišnji izvještaj ombudsmana za djecu za 2021. godinu;
  24.  Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2021. godine;
  25.  Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj po Projektu modernizacije vodnih i sanitarnih usluga (93020 – BA);
  26.  Izbor i imenovanja.

Dopuna Prijedloga dnevnog reda:

1. Prijedlog zakona o izmjenama Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske, po hitnom postupku;

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, po hitnom postupku;

3.  Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske, po hitnom postupku.