Usvojeni dnevni red Druge redovne sjednice

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum sjednice: 
14.03.2023
 1. Poslanička pitanja i odgovori – Aktuelni čas;
 2. Prijedlog odluke o izboru sudija Ustavnog suda Republike Srpske;
 3. Prijedlog odluke o izboru ministara u Vladi Republike Srpske – po hitnom postupku;
 4. Prijedlog programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2023. godinu;
 5. Prijedlog zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece – po hitnom postupku;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske – po hitnom postupku;
 7. Izvještaj o poslovanju Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a. d. Banja Luka i fondova za 2021. godinu, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;
 8. Prijedlog zakona o gradu Prnjavor – po hitnom postupku;
 9. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske – po hitnom postupku;
 10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske;
 11. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske;
 12. Obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti;
 13. Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2021. godinu;
 14. Izvještaji Fiskalnog savjeta Republike Srpske: a) Izvještaj o sprovođenju Zakona o fiskalanoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2021. godinu; b) Izvještaj o radu za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine;
 15. Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine;
 16. Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske: a) Izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine; b) Izvještaj o radu za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godi v) Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine;
 17. Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske: a) Izvještaj o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2021. godinu; b) Izvještaj o radu za 2021. godinu; v) Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine;
 18. Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2021. godinu;
 19. Prijedlog budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2023. godinu;
 20. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine;
 21. Poseban izvještaj Ombudsmana za djecu – Pravo djeteta koje se nalazi u stanju socijalne potrebe na smještaj u ustanovu;
 22. Izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a. d. Banja Luka za 2021. godinu;
 23. Izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske: a) Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine; b) Godišnji revizorski izvještaj za 2022. godinu;
 24. a) Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske za 2021. godinu; b) Izvještaj o radu Komisije za žalbe za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine;
 25. Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2022. godine;
 26. Izbor potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske;
 27. Izbor i imenovanje.