Klub poslanika SDS-SRS RS Poreskoj upravi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Šesnaestoj sjednici održanoj 21. februara 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

PORESKOJ UPRAVI REPUBLIKE SRPSKE

               Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je uputio Klub poslanika SDS-SRS RS da od Poreske uprave Republike Srpske zatraži sljedeće podatke:

  • O neizmirenim obavezama za zdravstveno osiguranje u 2016. godini za zaposlene u Vladi Republike Srpske (ministarstvima) i u ostalim budžetskim korisnicima (prosvjeta, zdravstvo, policija i dr.). Molimo da nam uz tražene podatke za 2016. godinu dostavite i podatke o ukupnim neizmirenim obavezama za zaposlene u Vladi Republike Srpske i u ostalim budžetskim korisnicima, kako je gore navedeno, sa 31.12.2016. godine, ali naglašavamo da se neizmirene obaveze iz 2016. godine posebno iskažu.

 

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 06/1.01/0701-012-6/2017

Banja Luka, 13.04.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Šesnaestoj sjednici Narodne skupštine, održanoj 21. februara 2017. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

'' Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je uputio Klub poslanika SDS-SRS RS da od Poreske uprave Republike Srpske zatraži sljedeće podatke:

  • O neizmirenim obavezama za zdravstveno osiguranje u 2016. godini za zaposlene u Vladi Republike Srpske (ministarstvima) i u ostalim budžetskim korisnicima (prosvjeta, zdravstvo, policija i dr.). Molimo da nam uz tražene podatke za 2016. godinu dostavite i podatke o ukupnim neizmirenim obavezama za zaposlene u Vladi Republike Srpske i u ostalim budžetskim korisnicima, kako je gore navedeno, sa 31.12.2016. godine, ali naglašavamo da se neizmirene obaveze iz 2016. godine posebno iskažu.''

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), dajemo sljedeći

  1.  

Budžetski korisnici-ministarstva i ostali budžetski korisnici koji se finansiraju iz Trezora Republike Srpske, nemaju neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa dospjelih sa 31.12.2016. godine.

S poštovanjem,

 

  1. Naslovu,
  2. a/a.

 

                                                                                                                 DIREKTOR

                                                                                                               Zora Vidović

                                                                                                           (POTPIS I PEČAT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9