Klub poslanika SDS-SRS RS Vladi Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice 1. juna 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

                Tražimo da nam dostavite podatke u kojoj fazi je projekat nabavke radara i kamera za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji je u javnosti predstavljen kao projekat javno-privatnog partnerstva, i podatke koje faze je projekat prošao (tender, odabir privatnog partnera i dr.). Takođe, tražimo da nam dostavite informaciju ukoliko nije završena nabavka opreme po ovom projektu da li je do sada bilo potpisivanje nekih ugovora vezano za nabavku opreme, ukoliko jeste sa kim su ugovori potpisani, na koji iznos i za koju namjenu, da li postoje klauzule o novčanoj nadoknadi u slučaju da se ugovor ne ispoštuje i ukoliko postoje da li je moguće njihovo aktiviranje.

ODGOVOR:

Broj:

Dana:                                                                   

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se .-

Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je između dvije sjednice  Narodne skupštine Republike Srpske, 01. juna 2018.godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Tražimo da nam dostavite podatke u kojoj fazi je projekat nabavke radara i kamera za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji je u javnosti predstavljen kao projekat javno-privatnog partnerstva, i podatke koje faze je projekat prošao (tender, odabir privatnog partnera i dr.). Takođe, tražimo da nam dostavite informaciju ukoliko nije završena nabavka opreme po ovom projektu da li je do sada bilo potpisivanje nekih ugovora vezano za nabavku opreme, ukoliko jeste sa kim su ugovori potpisani, na koji iznos i za koju namjenu, da li postoje klauzule o novčanoj naknadi u slučaju da se ugovor ne ispoštuje i ukoliko postoje da li je moguće njihovo aktiviranje.“

           U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i člana 264. Poslovnika Narodne skupštine  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

O D G O V O R

Vlada Republike Srpske je, zaključkom broj 04/1-012-2-569/18 od 15.03.2018. godine, obustavila aktivnosti u vezi projekta „unapređenje bezbjednosti saobraćaja upotrebom radarskih uređaja i primjenom savremenih tehnologija za evidentiranje prekršaja, prenos i obradu podataka o prekršajima“.

                Od pokretanja predmetnog postupka do gore navedenog zaključka Vlade, postupak je, u skladu sa Uredbom o postupku realizacije projekata javno-privatnog partnerstva u Republici Srpskoj (Sl.glasnik RS broj 104/09 i 62/12), proveden metodom kompetitivnog dijaloga po fazama, i to: kvalifikaciona faza, faza prikupljanja inicijalnih ponuda, faza pregovaranja i faza dostavljanja konačnih ponuda. Dana 06.02.2018. godine doneseno je rješenje o izboru privatnog partnera.

                Nije bilo potpisivanja bilo kakvih ugovora vezanih za nabavku navedene opreme.

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M I N I S T A R

                                                                                                            mr Dragan Lukač

 

 

 

01.06.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9