Narodni poslanik Vukota Govedarica Komisiji za koncesije Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vukota Govedarica, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Dvadesetoj sjednici održanoj 18. jula 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

KOMISIJI ZA KONCESIJE REPUBLIKE SRPSKE

               U izvještaju Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijskom izvještaju za 2016. godinu navedeno je da je Vlada Republike Srpske zajedno sa Termoelektranom ''Stanari'' i Kineskom razvojnom bankom potpisala u junu 2012. godine Direktan ugovor, kao preduslov za puštanje sredstava po ugovoru o kreditu.

               Tražim da nam dostavite potpisani Direktan ugovor.

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 01-757/17

Datum: 25.07.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETAR

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.-

Veza, Vaš dopis broj, 02/2-1441-1/17 od 21.07.2017. godine

Poštovani,

Dostavljamo Vam informaciju vezano za Vaš Dopis, broj: 02/2-1441-1/17 od 21.07.2017. godine, a u vezi Poslaničkog pitanja narodnog poslnika, gospodina Vukote Govedarice u vezi dostave potpisanog Direktnog ugovora. Naime, Direktni ugovor u vezi sa koncesijama za izgradnju i korišćenje termoelektrane ''Stanari'', za eksploataciju uglja na ležištima Raškovac, Dragalovci i Ostružnja u Stanarima, opština Doboj, za eksploataciju pitke i industrijske vode na ležištu ''Dragalovci'', opština Doboj, zaključen je dana 20.06.2012. godine između Vlade Republike Srspke, EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari, EFT (HOLDINGS) ApS i Kineske Razvojne Banke.

Obzirom da se u uvodnim konstatacijama Direktnog ugovora, pod tačkom v), poziva na ugovor o koncesiji iz 2008. godine, čiji član 34. proglašava isti povjerljivim u cjelosti, Komisija za koncesije Republike Srpske, shodno navedenom, predlaže da se za predmetne informacije obratite Vladi Republike Srpske, Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva kao koncedentu i potpisniku (jednoj od ugovornih strana) ugovora o koncesiji iz 2008. godine.

S poštovanjem,

                                                                                                                         Predsjednik Komisije

                                                                                                                     Prof. dr Radenko Đurica

                                                                                                                            (POTPIS I PEČAT)

 

Dostavljeno:

  • Naslovu
  • a/a

 

18.07.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9