Održana stručna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

Datum: 
05.04.2019 - 12:30

Stručna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, čiji predlagač je Vlada Republike Srpske, održana je danas u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, u organizaciji Odbora za finansije i budžet.

Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednica Odbora za finansije i budžet Željka Stojičić istakla je da je cilj stručne rasprave da članovi Odbora i ostali narodni poslanici dobiju potrebne informacije, stručna mišljenja i komentare stručne javnosti o predloženim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit koji je u skupštinskoj proceduri.

Osnovne izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit na početku rasprave obrazložila je pomoćnik ministra finansija Republike Srpske Slobodanka Popović.

U obrazloženju je navedeno da se predloženim zakonom, za razliku od relevantnih odredaba važećeg Zakona o porezu na dobit, na drugačiji način uređuje poreska olakšica po osnovu ulaganja u proizvodne djelatnosti, a koja je prevashodno predložena sa ciljem da se pospješi investiranje u proizvodne djelatnosti u Republici Srpskoj, te da se tako stimuliše proizvodna djelatnost.

Istaknuto je da Republika Srpska u proteklom periodu u kontinuitetu, putem umanjenja osnovice poreza na dobit, pospješuje reinvestiranje, čime se jača proizvodna osnova privrede Republike Srpske. Tako je i ovim prijedlogom uređeno da poreski obveznik može da izvrši umanjenje poreske osnovice poreza na dobit za vrijednost ulaganja u opremu i postrojenja za obavljanje registrovane proizvodne djelatnosti.

Takođe, značajna je izmjena koja se odnosi na amortizaciju stalne imovine koja nije u vlasništvu poreskog obveznika, ali pod uslovima da ulaganja koja je on izvršio u tuđu stalnu imovinu koju koristi povećavaju nabavnu vrijednost sredstva, a koja ne umanjuje zakupninu definisanu ugovorom o zakupu.

Svi prijedlozi, mišljenja i stavovi stručne javnosti koji su izneseni tokom rasprave o ovom nacrtu zakona biće dostavljeni Odboru za finansije i budžet.

U stručnoj raspravi učestvovali su članovi Odbora za finansije i budžet Jelena Trivić, Zoran Vidić, Milorad Sofrenić i Srđan Todorović, kao i predstavnici Poreske uprave Republike Srpske, Fiskalnog savjeta Republike Srpske, Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske, Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, Privredne komore Republike Srpske, Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, Udruženja ekonomista Republike Srpske i Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Narodna skupština Republike Srpske u martu je na Trećoj redovnoj sjednici usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, uz zaključak o upućivanju u stručnu raspravu.