Kolegijum

Verzija za štampanjePDF верзија

Poslovnik Narodne skupštine

Član 34.

(1) Кo­le­gi­jum Na­rod­ne skup­šti­ne je posebno tijelo Narodne skupštine koje saziva predsjednik Narodne skupštine. Кolegijum ima ko­or­di­ni­ra­ju­ću, konsultativnu i operativnu funk­ci­ju u radu Narodne skupštine. Кolegijum zasjeda u skladu sa ovim poslovnikom.

(2) Člano­vi Кo­le­gi­ju­ma Na­rod­ne skup­šti­ne su: pred­sjed­nik i pot­pred­sjed­ni­ci Na­rod­ne skup­šti­ne i  predsjednici klu­bo­va po­sla­ni­ka.

(3) Na sjed­ni­ci Кo­le­gi­ju­ma Na­rod­ne skup­šti­ne prisustvuje i ge­ne­ral­ni se­kre­tar Na­rod­ne skup­šti­ne, a po po­zi­vu pred­sjed­ni­ka Na­rod­ne skup­šti­ne sjed­ni­ci mo­gu pri­su­stvo­va­ti pred­stav­ni­ci Vla­de, pred­sjed­ni­ci rad­nih ti­je­la Na­rod­ne skup­šti­ne, za­po­sle­ni u  Slu­žbi Na­rod­ne skup­šti­ne i dru­gi uče­sni­ci.

(4) Sjed­ni­ce Кo­le­gi­ju­ma sa­zi­va i vo­di pred­sjed­nik Na­rod­ne skup­šti­ne. Sjed­ni­ce Кo­le­gi­ju­ma su jav­ne. Sjednice Кolegijuma se sazivaju i održavaju pri­je sa­zi­va­nja, a po po­tre­bi pri­je i u toku odr­ža­va­nja sva­ke sjed­ni­ce Na­rod­ne skup­šti­ne.

(5) Izuzetno sjednica Кolegijuma može se održati telefonskim putem.

(6) Ini­ci­ja­ti­vu za sa­zivanje sjed­ni­ce Кo­le­gi­ju­ma mo­že pod­ni­je­ti sva­ki član Кo­le­gi­ju­ma Na­rod­ne skup­šti­ne uz posebno obrazloženje. Na za­htjev klu­ba po­sla­ni­ka, pred­sjed­nik Na­rod­ne skup­šti­ne će sa­zvati sjed­ni­cu Кo­le­gi­ju­ma, naj­ka­sni­je u ro­ku od se­dam da­na od da­na pod­no­še­nja za­htje­va.

 

Član 35.

(1) Кo­le­gi­jum utvr­đu­je:

- usa­gla­še­ni pri­je­dlog dnev­nog re­da, da­tum i vri­je­me tra­ja­nja za­sje­da­nja Na­rod­ne skup­šti­ne;

- ori­jen­ta­ci­o­ni ras­po­red ra­da Na­rod­ne skup­šti­ne za pe­ri­od od naj­ma­nje dva mje­se­ca, ko­ji sa­dr­ži da­ne u ko­ji­ma su pla­ni­ra­ne sjed­ni­ce Na­rod­ne skup­šti­ne i da­ne kada je pla­ni­ra­no za­sje­da­nje rad­nih ti­je­la Na­rod­ne skup­šti­ne;

- pri­je­dlog bro­ja mje­sta u rad­nim ti­je­li­ma, sa pri­je­dlo­gom pred­sjed­ni­ka rad­nih ti­je­la, ko­ja pri­pa­da­ju po­je­di­nim po­sla­nič­kim klu­bo­vi­ma, po­sla­nič­kim gru­pa­ma i po­sla­ni­ci­ma ko­ji ni­su u sa­sta­vu po­sla­nič­kih klu­bo­va i po­sla­nič­kih gru­pa u Na­rod­noj skup­šti­ni;

- ori­jen­ta­ci­o­ni ras­po­red stal­nih ter­mi­na za­sje­da­nja stal­nih rad­nih ti­je­la Na­rod­ne skup­šti­ne;

- pri­su­stvo na­ja­vlje­nih go­sti­ju na skup­štin­skom za­sje­da­nju i od­lu­ču­je o nji­ho­vom uče­šću u ra­du istog.

 (2) Кo­le­gi­jum Na­rod­ne skup­šti­ne raz­ma­tra pi­ta­nja i ini­ci­ja­ti­ve po­sla­ni­ka ko­ji se od­no­se na rad Na­rod­ne skup­šti­ne. O sta­vo­vi­ma Кo­le­gi­ju­ma ko­ji se od­no­se na pi­ta­nja i ini­ci­ja­ti­ve pred­sjed­nik Na­rod­ne skup­šti­ne oba­vje­šta­va po­sla­ni­ke.

 

Član 36.

 (1) Sjed­ni­ca Кo­le­gi­ju­ma Na­rod­ne skup­šti­ne se može održati ako joj pri­su­stvu­ju pred­sjed­ni­ci klu­bo­va po­sla­ni­ka či­ji čla­no­vi pred­sta­vlja­ju vi­še od po­lo­vi­ne svih po­sla­ni­ka u Na­rod­noj skup­šti­ni.

(2) Ako sjed­ni­ca Кo­le­gi­ju­ma Na­rod­ne skup­šti­ne i po dru­gom sa­zi­va­nju ni­je održana zbog nedostatka kvoruma, a ra­di se o hit­nim pred­me­ti­ma, od­lu­ke iz nad­le­žno­sti Кo­le­gi­ju­ma Na­rod­ne skup­šti­ne do­no­si pred­sjed­nik Na­rod­ne skup­šti­ne.

(3) U slu­ča­je­vi­ma ka­da Кo­le­gi­jum Na­rod­ne skup­šti­ne odlu­ču­je, od­lu­ka je do­ne­se­na ako pri­je­dlog pri­hva­te pred­sjed­ni­ci po­sla­nič­kih klu­bo­va, či­ji čla­no­vi pred­sta­vlja­ju vi­še od po­lo­vi­ne svih po­sla­ni­ka u Na­rod­noj skup­šti­ni. Ve­ćin­sku vo­lju Кo­le­gi­ju­ma Na­rod­ne skup­šti­ne po­tvr­đu­je predsjed­nik Na­rod­ne skup­šti­ne.