Boran Bosančić

Boran Bosančić

Datum rođenja: 
14.01.1983
Mjesto rođenja: 
Banja Luka
Prebivalište: 
Banja Luka
Zanimanje: 
VSS

 

Poslovnik Narodne skupštine Republike Srpske:

Imenovanje generalnog sekretara i zamjenika generalnog sekretara Narodne skupštine

Član 20.

Narodna skupština imenuje  generalnog sekretara Narodne skupštine i njegovog zamjenika na prijedlog predsjednika Narodne skupštine.

Prijedlog sadrži: ime i prezime kandidata, biografiju, obrazloženje i saglasnost kandidata, u pismenom obliku.

Generalni sekretar i zamjenik generalnog sekretara Narodne skupštine  

Član 29.

Generalni sekretar Narodne skupštine pomaže predsjedniku Narodne skupštine u pripremanju i organizovanju sjednica Narodne skupštine i radi druge poslove koje mu povjere Narodna skupština i predsjednik Narodne skupštine.

Generalni sekretar Narodne skupštine rukovodi Službom Narodne skupštine.

U pogledu prava, dužnosti i odgovornosti radnika iz rada i na osnovu rada u Službi Narodne skupštine, generalni sekretar Narodne skupštine ima pravo i dužnosti funkcionera koji rukovodi samostalnim organom državne uprave.

Na zahtjev predsjedništva Narodne skupštine i Narodne skupštine, generalni sekretar izvještava Narodnu skupštinu i predsjedništvo o radu njene Službe.

Generalni sekretar Narodne skupštine je naredbodavac za finansijsko i materijalno poslovanje Narodne skupštine i Službe Narodne skupštine.

Generalni sekretar Narodne skupštine za svoj rad i rad Službe Narodne skupštine odgovoran je Narodnoj skupštini i predsjedništvu Narodne skupštine.

Član 30.

Generalni sekretar Narodne skupštine ima zamjenika koji mu pomaže u radu.

Zamjenik generalnog sekretara zamjenjuje generalnog sekretara u vrijeme njegove odsutnosti ili spriječenosti i radi druge poslove koje mu povjeri generalni sekretar.

Generalni sekretar može imati jednog ili više pomoćnika.

Član 31.

Generalnom sekretaru Narodne skupštine prestaje funkcija prije isteka vremena na koju je imenovan ostavkom i razrješenjem.

Generalni sekretar, odnosno zamjenik generalnog sekretara, može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan:

- ako se ne pridržava propisa i opštih akata Narodne skupštine ili ne izvršava zaključke Narodne skupštine ili se ponaša u suprotnosti sa njima;

- ako svojim radom prouzrokuje štetu ili zanemaruje i neuredno obavlja svoje dužnosti.

Do imenovanja novog generalnog sekretara Narodne skupštine, dužnost generalnog sekretara vrši zamjenik generalnog sekretara.