Odbor za Donju Gradinu

(Odbor za koordinaciju sa institucijama i organizacijama u vezi sa izgradnjom Memorijalnog centra „Gradina“ i praćenjem usvajanja Deklaracije o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata, u parlamentima drugih država)

Narodna skupština Republike Srpske, u skladu sa Zaključcima u vezi sa Deklaracijom o genocidu Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata rata, broj: 02/1-021-1293/15, od 22. oktobra 2015. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/16), na Dvanaestoj sjednici održanoj 22. juna 2016. godine donijela je Odluku o obrazovanju Odbora za koordinaciju sa institucijama i organizacijama u vezi sa izgradnjom Memorijalnog centra „Gradina“ i praćenjem usvajanja Deklaracije o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata, u parlamentima drugih država, broj:02/1-021-786/16  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 53/16). 

Rad odbora određen je tačkom III navedene Odluke:  

III

Zadatak Odbora za Donju Gradinu je da radi na što bržoj realizaciji izgradnje Memorijalnog centra i uređenju Spomen- područja Donja Gradina,te koordinacija aktivnosti na usvajanju Deklaracije o genocidu Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata, u parlamentima drugih država.

Članovi odbora

  • Igor Žunić, predsjednik
  • Željko Dubravac, zamjenik predsjednika
  • Dražen Vrhovac, član
  • Nenad Stevandić, član
  • Milan Petrović, član
  • Spomenka Stevanović, član
  • Radislav Dončić, član
  • Bobana Ćibić, član
  • Tanja Tuleković, spoljni član
  • Tanja Đaković, spoljni član

Kontakt: