Odbor za praćenje stanja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 73.

Od­bor za pra­će­nje sta­nja u obla­sti pen­zij­sko-in­va­lid­skog osi­gu­ra­nja ima de­vet čla­no­va: pred­sjed­ni­ka, za­mje­ni­ka pred­sjed­ni­ka i sedam čla­no­va.

Pred­sjed­nik, za­mje­nik pred­sjed­ni­ka i pet čla­no­va bi­ra­ju se iz re­da na­rod­nih po­sla­ni­ka u Na­rod­noj skup­šti­ni, a dva spolj­na čla­na bi­ra Na­rod­na skup­šti­na, na pri­je­dlog Udru­že­nja pen­zi­o­ne­ra Re­pu­bli­ke Srp­ske.

Od­bor za pra­će­nje sta­nja u obla­sti pen­zij­sko-in­va­lid­skog osi­gu­ra­nja:

 • raz­ma­tra in­for­ma­ci­je Vla­de Re­pu­bli­ke Srp­ske i Fon­da pen­zij­skog i in­va­lid­skog osi­gu­ra­nja o sta­nju u obla­sti pen­zij­skog i in­va­lid­skog osi­gu­ra­nja;
 • raz­ma­tra in­for­ma­ci­je Udru­že­nja pen­zi­o­ne­ra Re­pu­bli­ke Srp­ske, ko­je se od­no­se na po­lo­žaj pen­zi­o­ne­ra;
 • oba­vje­šta­va Na­rod­nu skup­šti­nu o sta­nji­ma i uoče­nim pro­ble­mi­ma ma­te­ri­jal­nog po­lo­ža­ja i ostva­ri­va­nja za­kon­skih pra­va pen­zi­o­ne­ra;
 • ras­pra­vlja u po­stup­ku do­no­še­nja za­ko­na i dru­gih aka­ta, ko­ji se od­no­se na in­te­re­se i pra­va pen­zi­o­ne­ra;
 • raz­ma­tra i dru­ga pi­ta­nja iz obla­sti pen­zij­sko-in­va­lid­skog osi­gu­ra­nja ka­da to za­tra­ži Na­rod­na skup­šti­na.

Članovi odbora:

 • Dragomir Vasić, predsjednik
 • Nataša Radulović, član
 • Aleksandar Subotić, član
 • Aleksandra Stupar Radić, član
 • Slaviša Marković, član
 • Andrea Gajić, član
 • Željko Dubravac, član

Kontakt: