Odbor jednakih mogućnosti

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 86.

Od­bor jed­na­kih mo­guć­no­sti ima se­dam čla­no­va: predsjed­ni­ka, za­mje­ni­ka pred­sjed­ni­ka i pet čla­no­va, ko­ji se bi­ra­ju iz re­da na­rod­nih po­sla­ni­ka u Na­rod­noj skup­šti­ni.

Član 87.

Od­bor jed­na­kih mo­guć­no­sti utvr­đu­je i pra­ti spro­vo­đe­nje po­li­ti­ke rav­no­prav­no­sti i za­šti­te ljud­skih pra­va, a u po­stup­ku do­no­še­nja za­ko­na i dru­gih pro­pi­sa ima pra­va i du­žno­sti nad­le­žnog rad­nog ti­je­la u pod­ruč­ju ko­je se od­no­si na ostva­ri­va­nje rav­no­prav­no­sti i za­šti­tu ljud­skih pra­va s ob­zi­rom na na­ci­o­nal­nu, vjer­sku, ra­snu i pol­nu pri­pad­nost, so­ci­jal­ni sta­tus i sta­ro­snu dob, kao i po­dr­šku li­ci­ma sa in­va­li­di­te­tom i sma­nje­nom rad­nom spo­sob­no­šću, brak i po­ro­di­cu, sta­ra­telj­stvo i na­slje­đi­va­nje.

Od­bor ak­tiv­no uče­stvu­je u po­stup­ku una­pre­đi­va­nja pra­va na rav­no­prav­nost i za­šti­tu gra­đa­na i pred­la­že mje­re za ukla­nja­nje svih ob­li­ka dis­kri­mi­na­ci­je, a po­seb­no ko­ja se od­no­se na rad i za­po­šlja­va­nje, so­ci­jal­nu i zdrav­stve­nu za­šti­tu, obra­zo­va­nje, iz­bor­no za­ko­no­dav­stvo, kul­tu­ru i in­for­mi­sa­nje i za­šti­tu od na­si­lja u po­ro­di­ci.

Članovi odbora:

  • Nataša Radulović, predsjednik
  • Nina Bukejlović, član
  • Milica Ijačić, član
  • Maja Dragojević Stojić, član
  • Tanja Vukomanović, član
  • Andrea Gajić, član
  • Nikolina Šljivić, član

Kontakt: