Anketni odbor

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 98.

An­ket­ni od­bor obra­zu­je se iz re­da na­rod­nih po­sla­ni­ka kao po­vre­me­no ti­je­lo za iz­vrša­va­nje po­seb­nih za­da­ta­ka od­re­đe­nih od­lu­kom o nje­go­vom osni­va­nju.

Član 99.

Na­rod­na skupšti­na mo­že obra­zo­va­ti an­ket­ne od­bo­re ra­di sa­gle­da­va­nja sta­nja u od­re­đe­noj obla­sti ili utvr­đi­va­nja či­nje­ni­ca o od­re­đe­nim po­ja­va­ma ili po­je­di­nim do­ga­đa­ji­ma, po­seb­no u vršenju kon­tro­le nad ra­dom po­je­di­nih re­pu­blič­kih or­ga­na ili or­ga­ni­za­ci­ja, ili no­si­la­ca jav­nih funk­ci­ja.

Od­lu­kom o obra­zo­vanju an­ket­nog od­bo­ra utvr­đu­ju se sa­stav i za­da­tak od­bo­ra. An­ket­ni od­bor ne može vrši­ti is­tražne ili dru­ge sud­ske rad­nje.

An­ket­ni od­bor ima pra­vo da traži od državnih or­ga­na i od­go­va­ra­ju­ćih or­ga­ni­za­ci­ja is­pra­ve, po­dat­ke i obavještenja, kao i da uzi­ma po­treb­ne iz­ja­ve od po­je­di­na­ca.

Po­sli­je obavljanja za­da­ta­ka, an­ket­ni od­bor pod­no­si Na­rod­noj skupštini izvještaj sa pri­je­dlo­gom mje­ra. Od­bor pre­sta­je sa ra­dom ka­da Na­rod­na skupština na sjed­ni­ci od­lu­či o nje­go­vom iz­vje­šta­ju.