Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 82.

Od­bor za obra­zo­va­nje, na­u­ku, kul­tu­ru i in­for­mi­sa­nje ima 11 čla­no­va: pred­sjed­ni­ka, za­mje­ni­ka pred­sjed­ni­ka i de­vet čla­no­va.

Pred­sjed­nik, za­mje­nik pred­sjed­ni­ka i se­dam čla­no­va od­bo­ra bi­ra­ju se iz re­da na­rod­nih po­sla­ni­ka u Na­rod­noj skup­šti­ni i dva spolj­na čla­na ko­ja ni­su iz re­da na­rod­nih po­sla­ni­ka.

Član 83.

Od­bor za obra­zo­va­nje, na­u­ku, kul­tu­ru i in­for­mi­sa­nje raz­ma­tra pi­ta­nja iz nad­le­žno­sti Na­rod­ne skup­šti­ne ko­ja se od­no­se na:

 • obra­zo­va­nje, vas­pi­ta­nje, na­u­ku, kul­tu­ru, teh­nič­ku kul­tu­ru i in­for­mi­sa­nje;
 • iz­da­vač­ku i bi­bli­o­teč­ku dje­lat­nost;
 • za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re;
 • ko­ri­šće­nje ar­hiv­ske gra­đe i isto­rij­skog na­slje­đa i obi­lje­ža­va­nje isto­rij­skih do­ga­đa­ja.

Članovi odbora:

 • Ranka Perić Romić, predsjednik
 • Nataša Radulović, član
 • Maja Dragojević Stojić, član
 • Mirjana Orašanin, član
 • Tanja Vukomanović, član
 • Aco Stanišić, član
 • Mirela Kajkut Zeljković, član
 • Ramiz Salkić, član
 • Bobana Ćibić, član
 • Gordana Dukić, spoljni član
 • Dalibor Stević, spoljni član

Kontakt: