Odbor za boračko-invalidsku zaštitu

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 90.

Od­bor za bo­rač­ko-in­va­lid­sku za­šti­tu ima de­vet čla­no­va: pred­sjed­ni­ka, za­mje­ni­ka pred­sjed­ni­ka i se­dam čla­no­va.

Pred­sjed­nik, za­mje­nik pred­sjed­ni­ka i pet čla­no­va bi­ra­ju se iz re­da na­rod­nih po­sla­ni­ka u Na­rod­noj skup­šti­ni, a dva čla­na na pri­je­dlog udru­že­nja od jav­nog in­te­re­sa iz obla­sti bo­rač­ko-in­va­lid­ske za­šti­te.

Član 91.

Od­bor za bo­rač­ko-in­va­lid­sku za­šti­tu u dje­lo­kru­gu svog ra­da:

 • pra­ti spro­vo­đe­nje i utvr­đi­va­nje po­li­ti­ke ko­ja se od­no­si na po­seb­nu za­šti­tu pra­va ove po­pu­la­ci­je;
 • pra­ti pi­ta­nja ostva­ri­va­nja po­seb­nih pra­va bo­ra­ca, rat­nih voj­nih in­va­li­da, po­ro­di­ca po­gi­nu­lih i ne­sta­lih bo­ra­ca i ci­vil­nih žr­ta­va ra­ta;
 • vo­di ra­ču­na o za­šti­ti voj­nih i ci­vil­nih in­va­li­da iz dru­gog svjet­skog ra­ta;
 • bri­ne se o stan­dar­du, so­ci­jal­nom sta­tu­su, obra­zo­va­nju, ško­lo­va­nju i dru­gim po­tre­ba­ma ove po­pu­la­ci­je.

Članovi odbora:

 • Željko Dubravac, predsjednik
 • Radojica Vidović, član
 • Danijel Jošić, član
 • Pero Đurić, član
 • Radislav Dončić, član
 • Petko Rankić, član
 • Milan Dakić, član

Kontakt: