Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 88.

Од­бор за по­љо­при­вре­ду, шу­мар­ство и во­до­при­вре­ду има де­вет чла­но­ва: пред­сјед­ни­ка, за­мје­ни­ка пред­сјед­ни­ка и се­дам чла­но­ва.

Пред­сјед­ник, за­мје­ник и пет чла­но­ва би­ра­ју се из ре­да на­род­них по­сла­ни­ка у На­род­ној скуп­шти­ни и два спољ­на чла­на ко­ја ни­су из ре­да на­род­них по­сла­ни­ка.

Члан 89.

Од­бор за по­љо­при­вре­ду, шу­мар­ство и во­до­при­вре­ду раз­ма­тра:

 • раз­вој по­љо­при­вре­де и се­о­ских под­руч­ја,
 • по­љо­при­вред­но за­дру­гар­ство,
 • одр­жив раз­вој ру­рал­них под­руч­ја и за­шти­ту свих при­род­них ре­сур­са,
 • про­из­вод­њу и про­мет хра­не (биљ­ног и ани­мал­ног по­ри­је­кла),
 • про­мет свих вр­ста хе­миј­ских сред­ста­ва у про­из­вод­њи хра­не,
 • за­шти­ту би­ља­ка и жи­во­ти­ња од бо­ле­сти и ште­то­чи­на,
 • ста­ње по­љо­при­вред­ног зе­мљи­шта, шум­ског зе­мљи­шта, во­де, во­до­то­ка и оба­ле,
 • ин­фра­струк­ту­ру се­о­ског под­руч­ја,
 • ста­ње у обла­сти уз­го­ја ди­вља­чи и ри­бе,
 • екс­пло­а­та­ци­ју шу­ма,
 • очу­ва­ње и за­шти­ту шу­ма,
 • пла­ни­ра­ње и упра­вља­ње шу­ма­ма,
 • упра­вља­ње вод­ним ре­сур­си­ма и по­бољ­ша­ње ре­сур­са вод­ног ре­жи­ма и
 • си­стем за на­вод­ња­ва­ње.

Чланови одбора:

 • Борис Пашалић, предсједник
 • Мирела Кајкут Зељковић, замјеник предсједника
 • Страхиња Башовић, члан
 • Милан Касаповић, члан
 • Радислав Дончић, члан
 • Велибор Станић, члан
 • Драган Брдар, члан
 • Весна Јунгић, спољни члан
 • Дино Хотић, спољни члан

Контакт: