Одбор за заштиту животне средине

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 76.

Од­бор за за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не има де­вет чла­но­ва: пред­сјед­ни­ка, за­мје­ни­ка пред­сјед­ни­ка и се­дам чла­но­ва, ко­ји се би­ра­ју из ре­да на­род­них по­сла­ни­ка у На­род­ној скуп­шти­ни.

Члан 77.

Од­бор за за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не раз­ма­тра пи­та­ња из над­ле­жно­сти На­род­не скуп­шти­не ко­ја се од­но­се на:

 • област за­шти­те и уна­пре­ђе­ња жи­вот­не сре­ди­не,
 • очу­ва­ње, раз­вој и ра­ци­о­нал­но ко­ри­шће­ње при­род­них ре­сур­са,
 • пи­та­ња из обла­сти по­љо­при­вре­де и по­љо­при­вред­ног зе­мљи­шта, за­дру­гар­ства и се­ла, шу­ме и шум­ског зе­мљи­шта, во­де и во­до­то­ке, енер­ге­ти­ку, ди­вљач и ри­бе, руд­но бла­го и дру­га при­род­на бо­гат­ства,
 • спре­ча­ва­ња и от­кла­ња­ња за­га­ђи­ва­ња при­род­них ре­сур­са, као и дру­ге на­чи­не и из­во­ре угро­жа­ва­ња жи­вот­не сре­ди­не.

Чланови одбора:

 • Максим Скоко, предсједник
 • Миланко Михајилица, замјеник предсједника
 • Нина Букејловић, члан
 • Борис Пашалић, члан
 • Денис Пијетловић, члан
 • Боривој Обрадовић, члан
 • Синиша Мијатовић, члан
 • Рамиз Салкић, члан

Контакт: