Одбор за привреду

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 71.

(1) Одбор за привреду има 11 чланова: предсједника, замјеника предсједника и девет чланова.

(2) Предсједник, замјеник предсједника и седам чланова Одбора бирају се из реда народних посланика у Народној скупштини и два спољна члана која нису из реда народних посланика.

 

Члан 72.

(1) Одбор за привреду разматра питања из надлежности Народне скупштине која се односе на:

 • друштвеноекономски и технолошки развој Републике,
 • економске политике,
 • развојне програме и пројекте,
 • планирање и просторни план Републике,
 • развој мање развијених општина и региона,
 • енергетику, индустрију, рудно благо и друга привредна богатства,
 • разматрање планова рада и извјештаје о раду организација задужених за спровођење процеса приватизације, посебно у дијелу који се односи на планове и спровођење планова приватизације државног капитала,
 • по потреби подноси захтјев надлежној организацији за подношење информације о појединачним поступцима приватизације,
 • разматрање извјештаја надлежног органа о извршеној ревизији приватизације државног капитала у предузећима и банкама,
 • подноси извјештај Народној скупштини по разматраним извјештајима надлежних органа и организација за спровођење приватизације и ревизије приватизације државног капитала у предузећима и банкама,
 • саобраћај и везе, изградњу и одржавање саобраћајница, изградњу инвестиционих објеката,
 • стамбену политику, комуналне дјелатности, грађевинско земљиште, просторно и урбанистичко планирање, и
 • друга питања из области привреде када то тражи Народна скупштина.

(2) Одбор за привреду у оквиру своје надлежности разматра приједлоге и захтјеве Привредне коморе и синдикатā које му они упуте.

 

Чланови одбора:

 • Милан Трнинић, предсједник
 • Перо Ђурић, замјеник предсједника
 • Радојица Видовић, члан
 • Небојша Дринић, члан
 • Ацо Станишић, члан
 • Петко Ранкић, члан
 • Милан Милаковић, члан
 • Амир Хуртић, члан
 • Денис Пијетловић, члан
 • Бојан Пећанац, спољни члан
 • Слађана Николић, спољни члан

Контакт: