Одбор за привреду

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 69.

Од­бор за при­вре­ду има 11 чла­но­ва: пред­сјед­ни­ка, за­мје­ни­ка пред­сјед­ни­ка и де­вет чла­но­ва.

Пред­сјед­ник, за­мје­ник пред­сјед­ни­ка и се­дам чла­но­ва Од­бо­ра би­ра­ју се из ре­да на­род­них по­сла­ни­ка у На­род­ној скуп­шти­ни и два спољ­на чла­на ко­ја ни­су из ре­да на­род­них по­сла­ни­ка.

Члан 70.

Од­бор за при­вре­ду раз­ма­тра пи­та­ња из над­ле­жно­сти На­род­не скуп­шти­не ко­ја се од­но­се на:

 • дру­штве­но-еко­ном­ски и тех­но­ло­шки раз­вој Ре­пу­бли­ке;
 • еко­ном­ске по­ли­ти­ке;
 • раз­вој­не про­гра­ме и про­јек­те;
 • пла­ни­ра­ње и про­стор­ни план Ре­пу­бли­ке;
 • раз­вој ма­ње раз­ви­је­них оп­шти­на и ре­ги­о­на;
 • енер­ге­ти­ку, ин­ду­стри­ју, руд­но бла­го и дру­га при­вред­на бо­гат­ства;
 • раз­ма­тра пла­но­ве ра­да и из­вје­шта­је о ра­ду ор­га­ни­за­ци­ја за­ду­же­них за спро­во­ђе­ње про­це­са при­ва­ти­за­ци­је, по­себ­но у ди­је­лу ко­ји се од­но­си на пла­но­ве и спро­во­ђе­ње пла­но­ва при­ва­ти­за­ци­је др­жав­ног ка­пи­та­ла;
 • по по­тре­би под­но­си за­хтјев над­ле­жној ор­га­ни­за­ци­ји за под­но­ше­ње ин­фор­ма­ци­је о по­је­ди­нач­ним по­ступ­ци­ма при­ва­ти­за­ци­је;
 • раз­ма­тра из­вје­шта­је над­ле­жног ор­га­на о из­вр­ше­ној ре­ви­зи­ји при­ва­ти­за­ци­је др­жав­ног ка­пи­та­ла у пред­у­зе­ћи­ма и бан­ка­ма;
 • под­но­си из­вје­штај На­род­ној скуп­шти­ни по раз­ма­тра­ним из­вје­шта­ји­ма над­ле­жних ор­га­на и ор­га­ни­за­ци­ја за спро­во­ђе­ње при­ва­ти­за­ци­је и ре­ви­зи­је при­ва­ти­за­ци­је др­жав­ног ка­пи­та­ла у пред­у­зе­ћи­ма и бан­ка­ма;
 • са­о­бра­ћај и ве­зе, из­град­њу и одр­жа­ва­ње са­о­бра­ћај­ни­ца, из­град­њу ин­ве­сти­ци­о­них обје­ка­та;
 • стам­бе­ну по­ли­ти­ку, ко­му­нал­не дје­лат­но­сти, гра­ђе­вин­ско зе­мљи­ште, про­стор­но и ур­ба­ни­стич­ко пла­ни­ра­ње;
 • дру­га пи­та­ња из обла­сти при­вре­де ка­да то тра­жи На­род­на скуп­шти­на.

Од­бор за при­вре­ду у окви­ру сво­је над­ле­жно­сти раз­ма­тра при­је­дло­ге и за­хтје­ве При­вред­не ко­мо­ре и синдиката, ко­је му они упу­те.

Чланови одбора:

 • Милан Трнинић, предсједник
 • Перо Ђурић, замјеник предсједника
 • Радојица Видовић, члан
 • Небојша Дринић, члан
 • Ацо Станишић, члан
 • Петко Ранкић, члан
 • Милан Милаковић, члан
 • Амир Хуртић, члан
 • Бојан Пећанац, спољни члан
 • Слађана Николић, спољни члан

Контакт: