Анкетни одбор

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 100.

(1) Анкетни одбор образује се из реда народних посланика као повремено тијело за извршавање посебних задатака одређених одлуком о његовом оснивању.

(2) Предсједник Анкетног одбора бира се из реда опозиције.

 

Члан 101.

(1) Народна скупштина може образовати анкетне одборе ради сагледавања стања у одређеној области или утврђивања чињеница о одређеним појавама или појединим догађајима, посебно у вршењу контроле над радом појединих републичких органа или организација, или носилаца јавних функција.

(2) Одлуком о образовању анкетног одбора утврђују се састав и задатак одбора.

(3) Анкетни одбор не може вршити истражне или друге судске радње.

(4) Анкетни одбор има право да тражи од државних органа и одговарајућих организација исправе, податке и обавјештења, као и да узима потребне изјаве од појединаца.

(5) Послије обављања задатака, Анкетни одбор подноси Народној скупштини извјештај са приједлогом мјера.

(6) Одбор престаје са радом када Народна скупштина на сједници одлучи о његовом извјештају.