Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 65.

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu ima devet članova: predsjednika, zamjenika predsjednika i sedam članova, koji se biraju iz reda narodnih poslanika u Narodnoj skupštini.

Član 66.

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, razmatra pitanja u oblastima u kojima Narodna skupština donosi zakone i druge opšte akte, a koji se odnose na:

 • osnivanje, organizaciju i funkcionisanje organa vlasti i državne uprave;
 • političko organizovanje i udruživanje građana, vjerske zajednice, izborni sistem i referendum;
 • ljudska prava, slobode, dužnosti čovjeka i građanina;
 • ostvarivanje ravnopravnosti naroda;
 • organizaciju resora unutrašnjih poslova;
 • organizaciju i rad pravosudnih organa, advokature, notara i drugih vidova pravne pomoći;
 • imovinsko-pravne i obligacione odnose;
 • premjer i katastar nekretnina;
 • evidenciju dobara i eksproprijaciju;
 • kaznenu politiku i sistem izvršenja sankcija;
 • sudske i upravne postupke, amnestiju i pomilovanje;
 • državljanstvo, prebivalište i boravište građana, matične knjige, lična imena i lične karte;
 • republičke praznike, republička odlikovanja, nagrade i druga priznanja;
 • republičke simbole;
 • prava, dužnosti i odgovornosti nosilaca javnih funkcija i
 • druga pitanja iz nadležnosti Narodne skupštine, kada to traži Narodna skupština

Članovi odbora:

 • Dragan Čavić, predsjednik
 • Ivanka Marković, zamjenik predsjednika
 • Nataša Radulović, član
 • Obren Marković, član
 • Mladen Popović, član
 • Ljubiša Krunić, član
 • Goran Selak, član
 • Mirko Sovilj, član
 • Nebojša Marić, član

Kontakt: