Izvestaji Odbora u vezi sa Sedamnaestom redovnom sjednicom