Одбор за заштиту права избјеглица, расељених лица и повратника

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 84.

Од­бор за за­шти­ту пра­ва из­бје­гли­ца, ра­се­ље­них ли­ца и по­врат­ни­ка има се­дам чла­но­ва: пред­сјед­ни­ка, за­мје­ни­ка пред­сјед­ни­ка и пет чла­но­ва, ко­ји се би­ра­ју из ре­да на­род­них по­сла­ни­ка у На­род­ној скуп­шти­ни.

Члан 85.

Од­бор за за­шти­ту пра­ва из­бје­гли­ца, ра­се­ље­них ли­ца и по­врат­ни­ка:

 • оства­ру­је кон­тро­лу за­ко­ни­то­сти ра­да ор­га­на и ин­сти­ту­ци­ја ко­ји у дје­ло­кру­гу свог ра­да оба­вља­ју по­сло­ве од зна­ча­ја за оства­ри­ва­ње пра­ва из­бје­гли­ца, ра­се­ље­них ли­ца и по­врат­ни­ка;
 • оба­вје­шта­ва На­род­ну скуп­шти­ну о ста­њу и уоче­ним про­бле­ми­ма у обла­сти оства­ри­ва­ња пра­ва из­бје­гла, ра­се­ље­них ли­ца и по­врат­ни­ка.

Чланови одбора:

 • Милан Шврака, предсједник
 • Дане Малешевић, замјеник предсједника
 • Наташа Трифковић, члан
 • Ранка Перић Ромић, члан
 • Зоран Видић, члан
 • Саво Вулић, члан
 • Бегија Смајић, члан

Контакт:

 • Телефон: 051/338-120
 • Факс: 051/338-121
 • Секретар одбора: Александра Јаснић
 • e-mail: odborzpi@narodnaskupstinars.net