Одбор за образовање, науку, културу и информисање

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 82.

Од­бор за обра­зо­ва­ње, на­у­ку, кул­ту­ру и ин­фор­ми­са­ње има 11 чла­но­ва: пред­сјед­ни­ка, за­мје­ни­ка пред­сјед­ни­ка и де­вет чла­но­ва.

Пред­сјед­ник, за­мје­ник пред­сјед­ни­ка и се­дам чла­но­ва од­бо­ра би­ра­ју се из ре­да на­род­них по­сла­ни­ка у На­род­ној скуп­шти­ни и два спољ­на чла­на ко­ја ни­су из ре­да на­род­них по­сла­ни­ка.

Члан 83.

Од­бор за обра­зо­ва­ње, на­у­ку, кул­ту­ру и ин­фор­ми­са­ње раз­ма­тра пи­та­ња из над­ле­жно­сти На­род­не скуп­шти­не ко­ја се од­но­се на:

 • обра­зо­ва­ње, вас­пи­та­ње, на­у­ку, кул­ту­ру, тех­нич­ку кул­ту­ру и ин­фор­ми­са­ње;
 • из­да­вач­ку и би­бли­о­теч­ку дје­лат­ност;
 • за­шти­ту спо­ме­ни­ка кул­ту­ре;
 • ко­ри­шће­ње ар­хив­ске гра­ђе и исто­риј­ског на­сље­ђа и оби­ље­жа­ва­ње исто­риј­ских до­га­ђа­ја.

Чланови одбора:

 • Гордана Тешановић, предсједник
 • Далибор Стевић, замјеник предсједника
 • Ранка Перић Ромић, члан
 • Наташа Радуловић, члан
 • Крсто Јандрић, члан
 • Мирела Кајкут Зељковић, члан
 • Иванка Марковић, члан
 • Дане Малешевић, члан
 • Данијел Јошић, члан
 • Данијела Мрда, спољни члан
 • Сњежана Божић, спољни члан

 

Контакт: