Одбор за финансије и бу­џет

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 71.

Од­бор за фи­нан­си­је и бу­џет има 11 чла­но­ва: пред­сјед­ни­ка, за­мје­ни­ка пред­сјед­ни­ка и де­вет чла­но­ва.

Пред­сјед­ник, за­мје­ник пред­сјед­ни­ка и се­дам чла­но­ва Од­бо­ра би­ра­ју се из ре­да на­род­них по­сла­ни­ка у На­род­ној скуп­шти­ни и два спољ­на чла­на ко­ја ни­су из ре­да на­род­них по­сла­ни­ка.

Пред­сјед­ник Од­бо­ра би­ра се из ре­да по­ли­тич­ке пар­ти­је, ко­ја је до­би­ла нај­ве­ћи број по­сла­нич­ких мје­ста у На­род­ној скуп­шти­ни.

Члан 72.

Од­бор за фи­нан­си­је и бу­џет раз­ма­тра пи­та­ња из над­ле­жно­сти На­род­не скуп­шти­не ко­ја се од­но­се на:

 • ре­пу­блич­ки бу­џет;
 • Аген­ци­ју за бан­кар­ство Ре­пу­бли­ке Срп­ске;
 • фи­нан­си­ра­ње оп­штих по­тре­ба;
 • по­ре­зе, так­се и дру­ге да­жби­не;
 • зај­мо­ве и за­ду­же­ња Ре­пу­бли­ке;
 • игре на сре­ћу;
 • оси­гу­ра­ње имо­ви­не и ли­ца;
 • фи­нан­си­ра­ње бр­жег раз­во­ја ма­ње раз­ви­је­них оп­шти­на и ре­ги­о­на и до­пун­ска сред­ства оп­шти­на­ма;
 • кре­дит­но-мо­не­тар­ни, де­ви­зни и бан­кар­ски си­стем, фи­нан­сиј­ске ор­га­ни­за­ци­је ко­је при­ку­пља­ју штед­не уло­ге и штед­њу;
 • дру­га пи­та­ња из обла­сти фи­нан­си­ја ка­да то за­тра­жи На­род­на скуп­шти­на.

Од­бор за фи­нан­си­је и бу­џет, та­ко­ђе, раз­ма­тра и фи­нан­сиј­ске усло­ве и по­сље­ди­це до­но­ше­ња ака­та у На­род­ној скуп­шти­ни.

Чланови одбора:

 • Жељка Стојичић, предсједник
 • Јелена Тривић, замјеник предсједника
 • Дражен Врховац, члан
 • Момчило Антонић, члан
 • Борис Спасојевић, члан
 • Срђан Тодоровић, члан
 • Милан Радовић, члан
 • Небојша Марић, члан
 • Радмила Стојнић, спољни члан
 • Милорад Софренић, спољни члан

Контакт: