Odbor za ustavna pitanja

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 60.

Od­bor za ustav­na pi­ta­nja ima 11 čla­no­va: pred­sjed­ni­ka, za­mje­ni­ka pred­sjed­ni­ka i de­vet čla­no­va.

Pred­sjed­nik, za­mje­nik i šest čla­no­va Od­bo­ra bi­ra­ju se iz re­da na­rod­nih po­sla­ni­ka u Na­rod­noj skup­šti­ni i tri spolj­na člana ko­ja ni­su iz re­da na­rod­nih po­sla­ni­ka.

Pred­sjed­nik Na­rod­ne skup­šti­ne je po funk­ci­ji pred­sjed­nik Od­bo­ra za ustav­na pi­ta­nja.

Jed­nog stal­nog po­sma­tra­ča u Od­bo­ru de­le­gi­ra Sa­vjet na­ci­o­nal­nih ma­nji­na u skla­du sa za­ko­nom.

Član 61.

Od­bor za ustav­na pi­ta­nja:

 • pra­ti i pro­u­ča­va pri­mje­nu i ostva­ri­va­nje Usta­va;
 • raz­ma­tra pi­ta­nja u ve­zi sa usa­gla­ša­va­njem za­ko­na sa Usta­vom i na­čel­na pi­ta­nja ustav­nog ka­rak­te­ra i or­ga­ni­zu­je rad na iz­u­ča­va­nju raz­vo­ja ustav­nog si­ste­ma;
 • ini­ci­ra i pred­la­že Na­rod­noj skup­šti­ni mje­re ra­di efi­ka­sni­jeg ostva­ri­va­nja Usta­va;
 • raz­ma­tra pri­je­dlo­ge da se pri­stu­pi pro­mje­ni Usta­va, pri­pre­ma na­crt amand­ma­na, a na­kon jav­ne ras­pra­ve o na­cr­tu utvr­đu­je pri­je­dlog ustav­nih amand­ma­na, a po po­tre­bi i pri­je­dlog ustav­nog za­ko­na za spro­vo­đe­nje ustav­nih amand­ma­na;
 • raz­ma­tra oba­vje­šte­nja, pri­je­dlo­ge i mi­šlje­nja Ustav­nog su­da Re­pu­bli­ke Srp­ske o ostva­ri­va­nju ustav­no­sti i za­ko­ni­to­sti;
 • utvr­đu­je od­go­vor Ustav­nom su­du Re­pu­bli­ke Srp­ske i Ustav­nom su­du Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne po­vo­dom po­kre­nu­tog po­stup­ka za ocje­nu ustav­no­sti za­ko­na ili ustav­no­sti i za­ko­ni­to­sti dru­gih op­štih aka­ta pred Ustav­nim su­dom;
 • raz­ma­tra pri­je­dlo­ge o pro­du­že­nju, od­no­sno skra­će­nju man­da­ta na­rod­nih po­sla­ni­ka;
 • oba­vlja i dru­ge po­slo­ve u ve­zi sa ostva­ri­va­njem Usta­va i raz­vo­jem ustav­nog si­ste­ma.

Članovi odbora:

 • Nenad Stevandić, predsjednik
 • Mladen Ilić, član
 • Damjan Škipina, član
 • Vukota Govedarica, član
 • Igor Crnadak, član
 • Tamara Damjanović, član
 • Milko Grmuša, spoljni član
 • Mile Dmičić, spoljni član
 • Darko Radić, spoljni član

Kontakt: